“Idźcie do wszystkich narodów, czyńcie uczniów i chrzcijcie ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”

Te słowa, które Chrystus powiedział apostołom, są apostolską misją (na końcu ewangelii wg św. Mateusza) będącą wezwaniem dla Kościoła. Od apostołów do XXI wieku, Kościół doświadczał siły ewangelizacji.

Ewangelizacja jest pierwszym powołaniem i darem Emmanuela.

Fidesco

nasza pomoc w świecie

Misje uliczne

ewangelizacja uliczna

Misje parafialne

pogłębianie wiary

Kongresy Nowej Ewangelizacji

konferencje, dyskusje i czas refleksji

Piotrowi Goursat, został dany wewnętrzny ogień dla ewangelizacji, podczas jego nawrócenia kiedy miał 19 lat. Ten ogień narodził się z codziennego “serca przy sercu” z Jezusem na adoracji. Przed założeniem Wspólnoty Emmanuel, Piotr ewangelizował poprzez osobiste spotkania, dzielenie się książkami i magazynami (wydawał magazyn z recenzjami filmowymi i organizował publiczne dyskusje).

Po wylaniu Ducha Świętego, członkowie Wspólnoty Emmanuel zaczęli ewangelizować w sposób bardziej otwarty: ewangelizacje uliczne, na uniwersytetach, grupy modlitewne, duże spotkania, magazyny, radio… Potem zaczęto organizować misje parafialne, liczne wieczory ewangelizacyjne i kongresy misyjne. W swoich środowiskach zawodowych i społecznych, członkowie Wspólnoty ewangelizują i świadczą na co dzień.

Każdy sposób ewangelizacji jest przede wszystkim aktem pokory, szacunku i miłości. Świadectwo i dzielenie się Słowem są owocem miłości Boga i współczucia dla drugiej osoby. To współczucie jest wyrażane przez dzielenie się Bożą miłością z ludźmi i tą nadzieją, która nadaje znaczenie naszemu życiu. Ewangelizacja jest nastawieniem i drogą życiową.

“Z tego współodczuwania rodzi się pragnienie ewangelizacji całego świata, szczególnie najbiedniejszych z biednych.” (Statuty, Preambuła)

Start typing and press Enter to search