Godzina Święta, czwartek 6 września 2018 r.

Godzina Święta 6 września 2018 r.

W hołdzie dla Sługi Bożego Jana Pawła I

Ta Godzina Święta będzie nieco wyjątkowa. Chcieliśmy oddać hołd Papieżowi Janowi Pawłowi I, dokładnie 40 lat po jego krótkim pontyfikacie. Został wybrany 26 sierpnia 1978, i powrócił do Domu Boga Ojca 28 września. W tekstach i przemówieniach, które skierował do nas w tym bardzo krótkim okresie czasu, nie ma żadnego bezpośredniego nawiązania do Męki czy Konania w Getsemani. Publikujemy tutaj kilka słów, które wypowiedział przy okazji swojego wyboru oraz uroczystej inauguracji swojego pontyfikatu. Słowa te nie nawiązują do słów z Pisma Świętego, cytowanych zazwyczaj przez nas w tym miejscu. Jednakże, można tutaj dostrzec pewną ukrytą więź, biorąc pod uwagę fakt, iż Papież był świadomy stojącego przed nim, przytłaczającego zadania, oraz domyślamy się, że podejmował je jako pewnego rodzaju „Mękę”. Jego następca Jan Paweł II miał nawet powiedzieć, że intensywność miłości, z jaką jego poprzednik chciał odpowiedzieć na pytanie Jezusa « Piotrze, czy miłujesz mnie » (por. Jan 21) zgadzając się z wyborem kardynałów, była tak ogromna, że serce tego nie wytrzymało.

Słowo Boże

Marek 14

A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: «Usiądźcie tutaj, Ja tymczasem będę się modlił». Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć, i odczuwać trwogę. I rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie!» I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby – jeśli to możliwe – ominęła Go ta godzina. I mówił: «Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie! Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty [niech się stanie]!» Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra: «Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe».

Rozważanie

Jan Paweł I na początku swojej posługi piotrowej, 3 września 1978

Podczas tej mszy świętej, która jest uroczystym rozpoczęciem sprawowania, włożonego na Nasze barki, urzędu Najwyższego Pasterza Kościoła – zwracamy się z uwielbieniem i modlitwą przede wszystkim do Boga nieskończonego i wiecznego. On w swym zamyśle niezbadanym przez doświadczenia człowieka i w swej najłaskawszej hojności wyniósł nas na katedrę świętego Piotra. My sami zaś powołujemy się na słowa świętego Pawła Apostoła: „O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi!” […] Pełen zrozumiałego zdumienia oraz lęku lecz również pokładając wielką ufność w potężnej łasce Boga i żarliwą modlitwę Kościoła, zgodziliśmy się stać się Następcą Piotra w Rzymie, przyjmując “jarzmo” które Chrystus zechciał złożyć na nasze słabe ramiona.

Modlitwa

Intencja wyrażona przez Jana Pawła I w czasie modlitwy na Anioł Pański (Angelus), intencja ciągle aktualna i pilna.

Zachęcam was do modlitwy z Papieżem za każdego z nas, za Kraje Bliskiego Wschodu, za cały Świat.

Słowo Boże

Marek 15

O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: «Eloi, Eloi, lema sabachthani», to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: «Patrz, woła Eliasza». Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić, mówiąc: «Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć [z krzyża]». Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: «Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym».

Rozważanie

Jan Paweł I, pierwsze błogosławieństwo Urbi et Orbi, 27 sierpień 1978

Dusza nasza wciąż jeszcze drży przed myślą o straszliwym urzędzie, na który zostaliśmy wybrani: jak Piotrowi, wydaje się nam, że wstąpiliśmy na groźne i smagane niebezpiecznym wichrem wody i wraz z nim zawołaliśmy:Panie, ratuj mnie. Zarazem jednak odczuwaliśmy, że do nas skierowane są słowa Chrystusa, który napomina nas i wspomaga z miłością:Czemu zwątpiłeś, małej wiary?Jeżeli same tylko siły ludzkie nie wystarczają dla podźwignięcia takiego ciężaru, również nam, pokornemu i ostatniemu spośród sług Bożych nie zabraknie pomocy Boga wszechmogącego, który prowadzi Kościół swój poprzez wieki pośród tylu przeszkód i niebezpieczeństw. Z dłonią w dłoni Chrystusa, opierając się o Niego, my również postawieni zostaliśmy u steru łodzi Kościoła. Jest ona mocna i stabilna nawet pośród burz, bowiem towarzyszy jej zwycięska i wspomagająca obecność Syna Bożego. Wedle słów świętego Augustyna, który podjął obraz drogi w dawnej patrystyce: łódź Kościoła winna wyzbyć się obaw, gdyż prowadzą ją Chrystus i jego Wikariusz:Bowiem nawet jeżeli łódź drży, pozostaje łodzią. Ona jedna niesie na swym pokładzie uczniów i przyjmuje Chrystusa. Narażona jest na niebezpieczeństwa burzy, ale bez niej wszyscy zginą natychmiast“.

Modlitwa

Intencja wyrażona przez Jana Pawła I w czasie modlitwy na Anioł Pański (Angelus).

Prośmy Pana o tę łaskę, by nowa fala miłości względem bliźniego ogarnęła ten biedny świat.

Słowo Boże

Jan 19

A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Wykonało się!» I skłoniwszy głowę oddał ducha. Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana. I znowu na innym miejscu mówi Pismo: Będą patrzeć na Tego, którego przebili.

Rozważanie

Jan Paweł I, audiencja generalna 27 września 1978, przeddzień jego powrotu do Domu Ojca.

„Mój Boże, kocham Cię całym sercem, ponad wszystko. Ciebie, nieskończone Dobro, nasze wieczne szczęście i, z miłości do Ciebie, kocham mojego bliźniego jak siebie samego oraz wybaczam doznane krzywdy ; o Panie, kocham Cię ciągle coraz mocniej! “. To bardzo znana modlitwa, utkana ze słów biblijnych. Nauczyła mnie jej moja mama. I teraz odmawiam ją kilka razy dziennie…

Modlitwa : Odmówmy wspólnie tę piękną modlitwę Jana Pawła I

Mój Boże, kocham Cię całym sercem, ponad wszystko. Ciebie, nieskończone Dobro, nasze wieczne szczęście i, z miłości do Ciebie, kocham mojego bliźniego jak siebie samego oraz wybaczam doznane krzywdy ; o Panie, kocham Cię ciągle coraz mocniej!

Akt uwielbienia Najświętszego Sakramentu

Niech będzie Bóg uwielbiony. /2x/

Niech będzie uwielbione święte Imię Jego. /2x/

Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. /2x/

Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe. /2x/

Niech będzie uwielbione Najświętsze serce Jezusowe. /2x/

Niech będzie uwielbiona Najdroższa Krew Jezusowa. /2x/

Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. /2x/

Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel. /2x/

Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja. /2x/

Niech będzie pochwalone Jej święte i Niepokalane Poczęcie. /2x/

Niech będzie pochwalone Jej chwalebne Wniebowzięcie. /2x/

Niech będzie pochwalone Imię Maryi, Dziewicy i Matki. /2x/

Niech będzie pochwalony święty Józef, Jej przeczysty Oblubieniec. /2x/

Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i swoich Świętych. /2x/

Salve Regina

Start typing and press Enter to search