Godzina Święta, czwartek 6 grudnia 2018 r.

Godzina Święta czwartek 6 grudnia 2018 r.
Teksty zaczerpnięte z jej ostatniego dzieła „Wiedza Krzyża”.

Na pamiątkę tragicznych wydarzeń z listopada i grudnia 1938 (80 lat temu), szczególnie straszliwej „nocy kryształowej”, które zmusiły ją do opuszczenia Karmelu w Kolonii pod koniec grudnia, w celu schronienia się w Karmelu w Echt w Holandii.

Słowo Boże

Mateusz 26

Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił». Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!» I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty». Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe». Powtórnie odszedł i tak się modlił: «Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich, i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!» Potem przyszedł i znów zastał ich śpiących, bo oczy ich były senne. Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, powtarzając te same słowa.

Rozważanie

Edyta Stein, « Wiedza Krzyża ».

Sam Zbawiciel przy różnych okazjach mówił o krzyżu oraz o jego różnych znaczeniach : gdy zapowiada swe cierpienia i swoją śmierć, ma przed oczami, w dosłownym znaczeniu, drzewo hańby na którym zakończy swe życie. Lecz gdy mówi : « Kto nie bierze swego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie godzien » lub « Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i idzie za mną », wtedy krzyż jest symbolem tego wszystkiego co ciąży, zniewala i jest tak przeciwne naturze ludzkiej, że wziąć to na siebie, oznacza pójście na śmierć. A uczeń Jezusa powinien brać na siebie ten ciężar, to brzemię, każdego dnia…

Modlitwa

Edyta Stein, modlitwa do św. Józefa, napisana podczas wspomnianych tragicznych wydarzeń. Ciągle aktualna pośród dzisiejszych okoliczności.

Ciężkie i mroczne, niebo ciąży nad naszymi głowami. Czy już zawsze będzie noc, czy światła już więcej nie będzie ? Nigdzie nie ma Zbawiciela, by nam pomógł ? Biorę wszystko co nas niepokoi ; Wznoszę to i kładę w Twoje wierne ręce ; Zabierz to Ty, i czuwaj nad nami, o Święty Józefie !

Słowo Boże

Łukasz 22

Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do nich: «Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie». Gdy On jeszcze mówił, oto zjawił się tłum. A jeden z Dwunastu, imieniem Judasz, szedł na ich czele…

Rozważanie

Edyta Stein, « Wiedza Krzyża ».

Chrystus wydaje swoje życie aby otworzyć ludziom bramę do życia wiecznego. Lecz aby osiągnąć życie wieczne, muszą oni jeszcze poświęcić życie ziemskie. Muszą umrzeć razem z Chrystusem aby razem z Nim zmartwychwstać : śmierć poprzez cierpienie znoszone przez całe życie i wyrzeczenie się siebie w codzienności, a także jak to ma teraz miejsce krwawa śmierć świadka wiary za świadectwo Chrystusa. Obraz [Chrystusa] cierpiącego i ukrzyżowanego, jest przedstawiona bardzo szczegółowo w opisach męki w Ewangeliach.

Modlitwa

Edyta Stein, modlitwa do Św. Józefa

Ze wszech stron terror zniszczenia ! Burza nie zniszczy także bastionów wiary ? Wyciągamy błagalnie nasze dłonie ku Tobie, Patriarcho wiary na równi z Abrahamem… Tarczo świętej Świątyni nowego Przymierza, bądź naszym opiekunem i czuwaj nad nami, o święty Józefie !

Słowo Boże

Mateusz 27

Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: «Eli, Eli, lema sabachthani?», to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: «On Eliasza woła». Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić. Lecz inni mówili: «Poczekaj! Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby Go wybawić». A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół …

Rozważanie

Edyta Stein, « Wiedza Krzyża ».

« Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.  » (Ga 6). Kto opowiedział się za Chrystusem, umarł dla świata, a świat dla niego. Nosi w swoim ciele znamiona Chrystusa, jest słaby i pogardzany przez ludzi, lecz właśnie to go umacnia, ponieważ Boża siła jest potężna u słabych. Wiedząc to, uczeń Jezusa nie tylko bierze krzyż, który jest na niego włożony, ale on sam się krzyżuje : « A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami  » Toczyli zawziętą walkę ze swoją naturą aby życie grzechu umarło w nich i ustąpiło miejsca życiu w Duchu. Liczy się zakończenie. Krzyż nie jest celem samym w sobie. On wznosi się i kieruje ku górze. Ale to nie jest tylko jakiś znak, to potężna oręż Chrystusa ; laska pasterza, z którą boski Dawid wyruszył aby poskromić diabelskiego Goliata ; to nią mocno uderza w bramy Nieba i je otwiera. I wtedy wytryskują strumienie boskiego światła, które ogarnia wszystkich, którzy podążają za Ukrzyżowanym.

Modlitwa

Edyta Stein, modlitwa do Św. Józefa

Jeśli kiedykolwiek musielibyśmy przebywać w obcej ziemi i chodzić od domu do domu szukając schronienia, idź przed nami jako wierny przewodnik, Ty, towarzyszu drogo Przeczystej Dziewicy, Ty wierny ojcze czuwający nad Bożym Dzieciątkiem. Jak dzieci idziemy po Twoich śladach, trzymając Cię za rękę, pełni ufności. Ty sam bądź naszą ojczyzną i czuwaj nad nami, o święty Józefie !

Akt uwielbienia Najświętszego Sakramentu

Niech będzie Bóg uwielbiony. /2x/

Niech będzie uwielbione święte Imię Jego. /2x/

Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. /2x/

Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe. /2x/

Niech będzie uwielbione Najświętsze serce Jezusowe. /2x/

Niech będzie uwielbiona Najdroższa Krew Jezusowa. /2x/

Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. /2x/

Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel. /2x/

Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja. /2x/

Niech będzie pochwalone Jej święte i Niepokalane Poczęcie. /2x/

Niech będzie pochwalone Jej chwalebne Wniebowzięcie. /2x/

Niech będzie pochwalone Imię Maryi, Dziewicy i Matki. /2x/

Niech będzie pochwalony święty Józef, Jej przeczysty Oblubieniec. /2x/

Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i swoich Świętych. /2x/

Salve Regina

Start typing and press Enter to search