Godzina Święta, czwartek 5 lipca 2018 r.

Godzina Święta 5 lipca 2018 r.

W hołdzie dla Hansa Urs von Balthasara
30 lat od jego powrotu do Domu Ojca, 26 czerwca 1988.
Fragmenty z jego różnych pism.

Słowo Boże

Mateusz 26

« Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił». Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!» I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty». Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe».»

Rozważanie

Hans Urs von Balthasar

Noc… Męka Jezusa. Pogrążenie w ciemności jest ostatnim i koniecznym krokiem ku wypełnieniu jego misji. Święty Jan od Krzyża, jak i wielu tych, którym dane było przeżyć coś z odczuć Jezusa ukrzyżowanego, opisał to doświadczenie w „Nocy ciemnej” jako coś podobnego do doświadczenia z piekła, a dokładniej chodzi o jego aspekt ostatecznej utraty Boga.

Modlitwa

Psalm 88

Oddaliłeś ode mnie moich znajomych, uczyniłeś mnie dla nich ohydnym, jestem zamknięty, bez wyjścia.

Moje oko słabnie od nieszczęścia, codziennie wołam do Ciebie, Panie, do Ciebie ręce wyciągam.

Słowo Boże

Łukasz 22

« Jezus modlił się tymi słowami: «Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!» Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. »

Rozważanie

Hans Urs von Balthasar

Nieobecność Boga… Nawet dla najbardziej sprawiedliwego ze wszystkich sprawiedliwych (dla Jezusa), żelazne prawo wymaga by, w „godzinie Boga”, w „dniu Boga”, który jest dniem sądu i gniewu, dobra Ojca, wiara przeżyta i odczuwana, miłość i nadzieja, zostały umieszczone w niedostępnym miejscu, w Bogu. Wszystko co pochodzi z nieba zdaje się zniknąć, obrazy niebiańskie są zakryte. Już tylko wśród nagości, w skrajnym ubóstwie i upokorzeniu, wszyscy wołają do Boga : Izaak, Hiob, Jeremiasz, a w końcu Jezus, przez ponurą bramę… Odpowiedzi nie ma w Starym Testamencie, lecz w Chrystusie. Tylko ten, kto cierpi może odpowiedzieć Hiobowi. Bóg nie przyniósł odpowiedzi, lecz obecność. Syn Boży nie przyszedł po to, aby zniszczyć cierpienie, lecz by cierpieć razem z nami. « Nie przyszedł, by zniszczyć krzyż, lecz by na nim zawisnąć ».

Modlitwa

Psalm 88

Czy dla cieniów czynisz cuda? Czy zmarli wstaną i będą Cię sławić?

Czy to w grobie się opowiada o Twojej łasce, a w Szeolu o Twojej wierności?

Czy Twoje cuda ukazują się w ciemnościach, a sprawiedliwość Twoja w ziemi zapomnienia?

Słowo Boże

Jan 19

« Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: «Pragnę».Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Wykonało się!» I skłoniwszy głowę oddał ducha.

Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana. I znowu na innym miejscu mówi Pismo: Będą patrzeć na Tego, którego przebili. »

Rozważanie

Hans Urs von Balthasar

Głośne wołanie wśród ciemnej nocy: « Czemuś mnie opuścił? », serce topnieje aż do głębi, skąd wypływa rzeka życia, to nie jest tylko okrzyk i serce biednego człowieka, lecz rozbrzmiewa on w przestrzeni odwiecznej miłości, a otwarte serce nie jest jedynie sercem Jezusa, ale w Nim, sercem Ojca. « O zaprawdę królewska rano ! O żywico Boga, która rozlewa się ! O uderzenie, tak odważnie zadane między bok a biodro, że przenika aż do serca Trójcy » [Claudel].

Modlitwa

Psalm 46

Niech wody jego burzą się i kipią, niech góry się chwieją pod jego naporem:

Pan Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest dla nas obroną.

Odnogi rzeki rozweselają miasto Boże – uświęcony przybytek Najwyższego.

Bóg jest w jego wnętrzu, więc się nie zachwieje; Bóg mu pomoże o brzasku poranka.

Akt uwielbienia Najświętszego Sakramentu

Niech będzie Bóg uwielbiony. /2x/

Niech będzie uwielbione święte Imię Jego. /2x/

Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. /2x/

Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe. /2x/

Niech będzie uwielbione Najświętsze serce Jezusowe. /2x/

Niech będzie uwielbiona Najdroższa Krew Jezusowa. /2x/

Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. /2x/

Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel. /2x/

Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja. /2x/

Niech będzie pochwalone Jej święte i Niepokalane Poczęcie. /2x/

Niech będzie pochwalone Jej chwalebne Wniebowzięcie. /2x/

Niech będzie pochwalone Imię Maryi, Dziewicy i Matki. /2x/

Niech będzie pochwalony święty Józef, Jej przeczysty Oblubieniec. /2x/

Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i swoich Świętych. /2x/

Start typing and press Enter to search