Godzina Święta, czwartek 31 stycznia 2019 r.

Godzina Święta, Czwartek 31 stycznia 2019 r.

Rozważania z Błogosławionym John Henry Newmanem (1801-1890).
Modlitwy zostały zaczerpnięte z tekstu Ojca Marie-Joseph le Guillou, teologa dominikanina (1920-1990), Kierownika duchowego Benedyktynek od Najświętszego Serca na Montmartre.
Ewangelia wg św. Marka 14
A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: «Usiądźcie tutaj, Ja tymczasem będę się modlił». Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć, i odczuwać trwogę. I rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie!» I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby – jeśli to możliwe – ominęła Go ta godzina. I mówił: «Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie! Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty [niech się stanie]!» Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra: «Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe».
Rozważanie
John Henry Newman
« Czuwajcie! » mówi do nas Jezus z naciskiem. My nie tylko mamy wierzyć, ale i czuwać; nie tylko mamy kochać, lecz i czuwać; nie mamy tylko być posłusznymi, ale i czuwać. Po co mamy czuwać? Mamy czuwać w oczekiwaniu na to wielkie, najwyższe wydarzenie: przyjście Chrystusa. Wydaje się, że mamy tu do czynienia ze specjalnym wezwaniem, zadaniem, o którym nigdy byśmy nie pomyśleli, gdyby sam Jezus nam tego nie nakazał… A z Chrystusem czuwa ten, kto spoglądając w przyszłość wie, że nie może zapominać o przeszłości, kto nie zapomina co Chrystus wycierpiał za niego. Z Chrystusem czuwa ten, kto myśląc o Nim, jednoczy się z krzyżem i agonią Chrystusa, kto z radością niesie suknię, którą Chrystus niósł aż na krzyż, a którą zostawił po swoim Wniebowstąpieniu.
Modlitwa (Marie-Joseph le Guillou)
Panie, dzisiaj objawiasz nam miłość w pokorze i ubóstwie. Pomóż nam odkryć Twoją tajemnicę uniżenia… Nic więcej się dla Ciebie nie liczy, jedynie miłość i oddanie Twego życia aż po krzyż. [Który żyjesz i królujesz na wieki wieków]

Ewangelia wg św. Łukasza 22
Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do nich: «Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie». Gdy On jeszcze mówił, oto zjawił się tłum. A jeden z Dwunastu, imieniem Judasz, szedł na ich czele…
Rozważanie
John Henry Newman
Ten czuwa w oczekiwaniu na Chrystusa, kto ma umysł wrażliwy, otwarty, w gotowości, kto jest żywy, obudzony, pełen zapału, aby Go szukać i uczcić. Pragnie on znaleźć Chrystusa we wszystkim, co go spotyka… Często w listach, natchnieni pisarze wyrażają swoje pragnienie powtórnego przyjścia, lecz nigdy nie zapominają o pierwszym, o ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu… Także apostoł Paweł zachęcający Koryntian do „oczekiwania na przyjście Pana”, nie omieszka powiedzieć im, „by nosili stale w swoim ciele śmierć Pana, aby życie Chrystusa Jezusa objawiło się w nas”. Świadomość tego, kim Chrystus jest dzisiaj, nie powinna zacierać pamięci o tym, kim był dla nas…
Modlitwa (Marie-Joseph le Guillou)
Panie, miłujesz nas aż do końca, bez żadnych ograniczeń, spraw abyśmy odkryli, że to miłosierdzie pochodzi z Twojej komunii z Ojcem. Pomóż nam wyciszyć nasze wnętrze, by kontemplować Ciebie i wejść w tę tajemnicę miłości. [Który żyjesz i królujesz na wieki wieków]
Ewangelia wg św. Jana 12
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity…
A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław Twoje imię!». Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsławię».
Rozważanie John Henry Newman
Czuwać zatem, to żyć w oderwaniu od tego co teraz, żyć w niewidzialnym, żyć z myślą o Chrystusie, jakim był, gdy przyszedł po raz pierwszy, oraz takim, który przyjdzie, to pragnąć Jego powtórnego przyjścia wspominając z miłością i wdzięcznością pierwsze przyjście.
Modlitwa (Marie-Joseph le Guillou)
Panie, chcemy oglądać Twoje oblicze objawiające pełnię Twej miłości. Pomóż nam stać się małymi, całkowicie otwartymi na Twój dobry plan dla każdego z nas. [Który żyjesz i królujesz na wieki wieków]
Akt uwielbienia Najświętszego Sakramentu
Niech będzie Bóg uwielbiony. /2x/
Niech będzie uwielbione święte Imię Jego. /2x/
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. /2x/
Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe. /2x/
Niech będzie uwielbione Najświętsze serce Jezusowe. /2x/
Niech będzie uwielbiona Najdroższa Krew Jezusowa. /2x/
Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. /2x/
Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel. /2x/
Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja. /2x/
Niech będzie pochwalone Jej święte i Niepokalane Poczęcie. /2x/
Niech będzie pochwalone Jej chwalebne Wniebowzięcie. /2x/
Niech będzie pochwalone Imię Maryi, Dziewicy i Matki. /2x/
Niech będzie pochwalony święty Józef, Jej przeczysty Oblubieniec. /2x/
Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i swoich Świętych. /2x/
Salve Regina

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

K. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych
Módlmy się. Boże, ucieczko nasza i mocy, wejrzyj łaskawie na lud Twój do Ciebie wołający i za przyczyną chwalebnej i niepokalanej Dziewicy i Matki Bożej Maryi, z świętym jej Oblubieńcem Józefem, z świętymi Apostołami Twoimi Piotrem i Pawłem, oraz wszystkimi Świętymi, wysłuchaj miłościwie i łaskawie prośby nasze, które za nawrócenie grzeszników, za wolność i wywyższenie świętej Matki Kościoła naszego do Ciebie zanosimy. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
R. Amen.

Start typing and press Enter to search