Godzina Święta, czwartek 4 stycznia 2018 r.

Godzina Święta, Czwartek 4 stycznia 2018 /

Z Benedyktem XVI

Kardynał Ratzinger (Benedykt XVI)
Fragmenty jego książki « Jezus z Nazaretu »

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Pieśń : O Panie mój, obecny tu

Słowo Boże

Mateusz 26

Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił». Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!» I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty». Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe.

Rozważanie

Kardynał Ratzinger

Jezus, trwając na modlitwie, wychodzi ze swymi uczniami nocą, nocą przypominającą tę, kiedy to pierworodnych Egiptu dotknęła śmierć, a Izrael został wybawiony krwią baranka – Jezus wychodzi w tę noc, kiedy to ma wziąć na siebie los baranka. Można pomyśleć, że Jezus, w kontekście Paschy, którą obchodził na swój sposób, bez wątpienia śpiewał psalmy wyrażające wdzięczność Bogu za wybawienie Izraela z Egiptu; także psalmy, wspominające kamień odrzucony przez budujących, a który w cudowny sposób staje się teraz kamieniem węgielnym. Wspomnienie odrzuconego kamienia sprawia, że obecne stają się ciemność i obietnica tej nocy.

Modlitwa

Wezwania z litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami

Cisza

Pieśń : Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny

Słowo Boże

Łukasz 22

Jezus modlił się tymi słowami: „Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!” Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię.

Rozważanie

Kardynał Ratzinger

Tutaj Jezus doświadczył końcowej samotności i całej nędzy egzystencji człowieka. Tutaj przepastna otchłań grzechu i wszelkiego zła przeniknęła do najgłębszego wnętrza Jego duszy. Tutaj przeżył wstrząs bliskiej śmierci. Tutaj pocałował Go zdrajca. Tutaj opuścili Go wszyscy uczniowie. Tutaj walczył także o mnie.
Święty Jan zbiera wszystkie te doświadczenia i nadaje temu miejscu interpretację teologiczną, kiedy powiada: « … za potok Cedron. Był tam ogród ». Jest oczywiste, że tym słowem « ogród » Jan odnosi się do opowiadania o Raju i grzechu pierworodnym. Chce nam powiedzieć, że ta historia ma tutaj swój dalszy ciąg. To w « ogrodzie » miała miejsce zdrada, lecz ogród jest także miejscem Zmartwychwstania. To właśnie w ogrodzie Jezus przyjął aż do końca wolę Ojca, uczynił ją swoją i w ten sposób odwrócił bieg historii.

Modlitwa

Wezwania z litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami

Cisza

Pieśń : Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny

Słowo Boże

Jan 12

 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław Twoje imię!». Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsławię».

Rozważanie

Kardynał Ratzinger

Także u Jana odnajdujemy obie prośby Jezusa : « Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny ! » ; « Ojcze, wsław Twoje imię ! ». Lęk ludzkiej duszy Jezusa (« dusza moja doznała lęku » ), popycha Jezusa w stronę prośby o wybawienie go od tej godziny. Jednak świadomość swej misji, fakt, że przyszedł właśnie na tę godzinę każą mu wypowiedzieć drugą prośbę – prośbę, by Bóg wsławił swe imię. Krzyż, a dokładniej mówiąc, zgoda na tę straszną rzecz, wejście w hańbę unicestwienia godności osobistej, w skandal haniebnej śmierci, wszystko to staje się wsławieniem imienia Bożego. To właśnie w ten sposób Bóg objawia się takim jakim jest: Bogiem, który w niezgłębionej swej miłości, w tym wydaniu siebie samego, przeciwstawia wszystkim mocom zła prawdziwą moc dobra. Jezus wypowiedział obie prośby, jednak ta pierwsza, bycie « wybawionym », stapia się z tą drugą, w której prosi o chwałę Boga i zrealizowanie się Jego woli – i w ten sposób opozycja w ludzkiej intymnej egzystencji Jezusa zostaje zastąpiona jednością.

Modlitwa

Wezwania z litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami

Cisza

Pieśń : Panie, weź mą duszę

Pieśń : Tantum Ergo (Przed tak Wielkim Sakramentem)

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

Akt uwielbienia Najświętszego Sakramentu

Niech będzie Bóg uwielbiony. /2x/
Niech będzie uwielbione święte Imię Jego. /2x/
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. /2x/
Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe. /2x/
Niech będzie uwielbione Najświętsze serce Jezusowe. /2x/
Niech będzie uwielbiona Najdroższa Krew Jezusowa. /2x/
Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. /2x/
Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel. /2x/
Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja. /2x/
Niech będzie pochwalone Jej święte i Niepokalane Poczęcie. /2x/
Niech będzie pochwalone Jej chwalebne Wniebowzięcie. /2x/
Niech będzie pochwalone Imię Maryi, Dziewicy i Matki. /2x/
Niech będzie pochwalony święty Józef, Jej przeczysty Oblubieniec. /2x/
Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i swoich Świętych. /2x/

Salve Regina

Start typing and press Enter to search