Godzina Święta, czwartek 2 sierpnia 2018 r.

Godzina Święta, Czwartek 2 sierpnia 2018 /

W hołdzie dla Hansa Urs von Balthasara (c. d.),

30 lat od jego powrotu do Domu Ojca, 26 czerwca 1988.

Fragmenty z jego różnych pism.

Słowo Boże

Mateusz 26

« Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił». Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!» I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty». Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe». »

Rozważanie

Hans Urs von Balthasar

Między Bogiem a człowiekiem rozgrywa się pewien dramat:przewrotnawolność przerzuca całą swoją winę na Boga, jedynego oskarżonego i kozła ofiarnego; a Bóg pozwala zadać sobie ten straszny cios, … Mroczna tajemnica oddzielenia Boga i Jego Syna, obarczonego grzechem. Wszechmocna bezsilność miłości Boga… Aby ponieść grzech świata, Chrystus nie dźwigał ciężkiego zadania zewnętrznie, lecz doświadczał osobiście, czym naprawdę jest grzech, tak jak widzi go Bóg : utrata chwały Bożej, pozbawienie się dostępu do Niego przez wiarę, nadzieję i miłość.Święty Jan od Krzyża, jak i wielu tych, którym dane było przeżyć coś z odczuć Jezusa ukrzyżowanego, opisał ten stan jako coś podobnego do doświadczenia z piekła, a dokładniej chodzi o jego aspekt ostatecznej utraty Boga.

Modlitwa

Psalm 88

Ja zaś, o Panie, wołam do Ciebie i rano modlitwa moja niech do Ciebie dotrze.

Czemu odrzucasz mię, Panie, ukrywasz oblicze swoje przede mną?

Słowo Boże

Łukasz 22

« Jezus modlił się tymi słowami: «Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!» Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. »

Rozważanie

Hans Urs von Balthasar

Ludzkie cierpienie, bardziej niż cokolwiek innego, blokuje dostęp do Boga… Bóg zdaje się nie być w stanie uwiarygodnić siebie na ziemi. Cierpienie krzyczy zbyt głośno, by tego nie usłyszeć… Ono krzyczy zbyt głośno wczoraj, dziś i jutro, abyśmy mogli je złagodzić marzeniem o odległej przyszłości.

Tutaj słowa nie przynoszą odpowiedzi. A Bóg odpowiada właśnie szaleństwem krzyża, który jako jedyny odnosi zwycięstwo nad bezsensem ludzkiego cierpienia… To, czego Jezus doświadcza jako czystej ciemności, jest światłem miłości, to, czego doświadcza jako chaosu, jest porządkiem łaski, to, czego doświadcza jako opuszczenia przez Boga, jest trwaniem Boga przy grzeszniku.

Modlitwa

Psalm 88

Ja jestem biedny i od dzieciństwa na progu śmierci,
dźwigałem grozę Twoją i mdlałem.
Nade mną przeszły Twe gniewy i zgubiły mnie Twoje groźby.

Słowo Boże

Jan 19

« Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: «Pragnę».Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Wykonało się!» I skłoniwszy głowę oddał ducha.

Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana. I znowu na innym miejscu mówi Pismo: Będą patrzeć na Tego, którego przebili. »

Rozważanie

Hans Urs von Balthasar

Aby wiedzieć jak Bóg zbawia to, co się zagubiło, trzeba nauczyć się od Niego, że człowiek, Jego dziecko, Jego stworzenie, spoczywa w Jego odwiecznym Synu (Jego odwiecznym Słowie, Jego odwiecznym Logosie) i Bóg, aby uniemożliwić zerwanie Swojego przymierza i Swojego dialogu z człowiekiem, gdy człowiek sam je zrywa, pozwala, by serce Jego odwiecznego Syna zostało zmiażdżone na krzyżu.

Człowiek jest tak blisko serca Boga, że przerwanie przez niego dialogu z Bogiem, rozdziera Boże serce. A ponieważ Bóg jest wierny Swemu słowu, to nawet wtedy gdy się go zapieramy, On zachowuje nienaruszoną swoją wewnętrzną gotowość, nawet w stanie zerwania przymierza. Jezus Chrystus jest nienaruszonym Przymierzem i dialogiem nierozerwalnym, w którym Bóg składa wszystko to, co jest podatne na zniszczenie.

Modlitwa

Psalm 88

Otaczają mnie nieustannie jak woda; okrążają mnie wszystkie naraz.

Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy: domownikami moimi stały się ciemności.

Akt uwielbienia Najświętszego Sakramentu

Niech będzie Bóg uwielbiony. /2x/

Niech będzie uwielbione święte Imię Jego. /2x/

Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. /2x/

Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe. /2x/

Niech będzie uwielbione Najświętsze serce Jezusowe. /2x/

Niech będzie uwielbiona Najdroższa Krew Jezusowa. /2x/

Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. /2x/

Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel. /2x/

Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja. /2x/

Niech będzie pochwalone Jej święte i Niepokalane Poczęcie. /2x/

Niech będzie pochwalone Jej chwalebne Wniebowzięcie. /2x/

Niech będzie pochwalone Imię Maryi, Dziewicy i Matki. /2x/

Niech będzie pochwalony święty Józef, Jej przeczysty Oblubieniec. /2x/

Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i swoich Świętych. /2x/

Salve Regina

Start typing and press Enter to search