Godzina Święta, czwartek 1 marca 2018 r.

Godzina Święta, Czwartek 1 marca 2018 /

Kardynał Ratzinger (Benedykt XVI) (c.d.) 

Fragmenty jego dzieła « Jezus z Nazaretu » 

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Pieśń : O Panie mój obecny tu

Słowo Boże

List do Hebrajczyków 5

« Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił On gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają, nazwany przez Boga kapłanem na wzór Melchizedeka. »

Rozważanie

Kardynał Ratzinger

Ten fragment podaje nam, że posłuszeństwo Chrystusa, jego najwyższe „tak” skierowane ku Ojcu, które wypowiada w czasie walki w Ogrodzie Oliwnym, w pewien sposób „konsekrują go na kapłana”; to właśnie w tym, w swoim darze z siebie, w ofierze z człowieczeństwa złożonej Bogu, Chrystus stał się kapłanem w pełnym znaczeniu wyrażenia « na wzór Melchizedeka ». […] Tekst mówi, że Jezus błagał Tego, który mógł go wybawić od śmierci oraz że « został wysłuchany dzięki swej uległości ». Lecz czy naprawdę został wysłuchany ? Przecież umarł na Krzyżu ! … Można wyodrębnić wiele wymiarów tego wysłuchania. Jednym z możliwych tłumaczeń tego tekstu byłoby : « Został wysłuchany i uwolniony od swej trwogi. » To byłoby zgodne z tekstem Łukaszowym w którym, anioł przyszedł, by go pocieszyć. Chodziłoby wtedy o pewną wewnętrzną siłę, która została dana Jezusowi na modlitwie, w następstwie czego był on w stanie odważnie stawić czoło aresztowaniu i podjąć Mękę. Jednak tekst w sposób oczywisty posiada znaczenie idące dalej : Ojciec wyrwał go nocy śmierci, w Zmartwychwstaniu ostatecznie i na zawsze wybawił go od śmierci : Jezus już więcej nie umiera. Jednakże, ten tekst prawdopodobnie znaczy jeszcze coś więcej. Zmartwychwstanie nie jest tylko osobistym uratowaniem Jezusa od śmierci. On nie został zanurzony w tej śmierci tylko dla siebie samego. To była śmierć « dla innych » ; poza tym, to było przezwyciężenie śmierci jako takiej.

Modlitwa

Psalm 87

Nade mną przeszły Twe gniewy i zgubiły mnie Twoje groźby.

Otaczają mnie nieustannie jak woda; okrążają mnie wszystkie naraz.

Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy: domownikami moimi stały się ciemności.

Cisza

Pieśń : Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny

Słowo Boże

Mateusz 26

« Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił». Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!» I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty». Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe». »

Rozważanie

Kardynał Ratzinger

Jezus modli się sam – tak jak podczas wielu wcześniejszych nocy. Jednakże w pobliżu pozostawia grupę trzech – których znamy z innych kontekstów, zwłaszcza z opisu Przemienienia : Piotr, Jakub i Jan. W ten sposób, nawet jeśli wielokrotnie będą zmożeni snem, to oni stają się świadkami jego nocnej walki. Jezus zaczyna « się smucić i odczuwać trwogę ». Pan mówi swoim uczniom : « Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną ». Po tym wezwaniu do czuwania, Jezus oddala się nieco. Wtedy zaczyna się właściwa modlitwa w Ogrodzie Oliwnym. Mateusz i Marek mówią nam, że Jezus upada twarzą ku ziemi (postawa prostracji) – to postawa modlitewna wyrażająca całkowite poddanie woli Boga, najbardziej radykalne zawierzenie/oddanie się Jemu ; to postawa, którą liturgia zachodnia zachowuje w ceremoniach Wielkiego Piątku oraz w czasie ślubów zakonnych, święceń kapłańskich diakonatu i prezbiteratu oraz episkopatu.

Modlitwa

Psalm 87

Bo dusza moja jest nasycona nieszczęściami, a życie moje zbliża się do Szeolu. Zaliczają mnie do tych, co schodzą do grobu, stałem się podobny do męża bezsilnego.

Moje posłanie jest między zmarłymi, tak jak zabitych, którzy leżą w grobie, o których już nie pamiętasz, którzy wypadli z Twojej ręki.

Cisza

Pieśń : Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny

Słowo Boże

Łukasz 22

« Jezus modlił się tymi słowami: «Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!» Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. »

Rozważanie

Kardynał Ratzinger

I właśnie dlatego że jest Synem, może widzieć w pełnym świetle całą ogrom niegodziwości zła, całą moc kłamstwa i pychy, całą przebiegłość i okropieństwo zła, które kryje się za maską życia i nieustannie działa w celu zniszczenia bytu, zniekształcenia i unicestwienia życia. Dokładnie dlatego że jest Synem, doświadcza głęboko okrucieństwa, całej odrazy i przewrotności, którą musi wypić w tym « kielichu » który jest mu przeznaczony : cała moc grzechu i śmierci. To wszystko musi przyjąć w sobie, aby w nim, to wszystko zostało zwyciężone i pozbawione mocy.

Modlitwa

Psalm 87

Umieściłeś mię w dole głębokim, w ciemnościach, w przepaści.

Ciąży nade mną Twoje oburzenie. Sprawiłeś, że wszystkie twe fale mnie dosięgły.

Ja jestem biedny i od dzieciństwa na progu śmierci, dźwigałem grozę Twoją i mdlałem.

Cisza

Pieśń : Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny

Pieśń : Przed tak Wielkim Sakramentem

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

Akt uwielbienia

Salve Regina

Start typing and press Enter to search