Godzina Święta, czwartek 1 lutego 2018 r.

Godzina Święta, czwartek 1 lutego 2018

Kardynał Ratzinger (Benedykt XVI) (c.d.)
Fragmenty jego książki « Jezus z Nazaretu »
Wystawienie Najświętszego Sakramentu
Pieśń : O Panie mój, obecny tu
Słowo Boże

List do Hebrajczyków 5

« Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił On gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają… »

Rozważanie

Kardynał Ratzinger

Nadal chodzi o spotkanie Jezusa z mocami śmierci. Jako Święty Boga, dostrzega on całą jej niezmierną i przerażającą głębię. List do Hebrajczyków w ten sposób widzi całą Mękę Jezusa, od Ogrodu Oliwnego po ostatnie wołanie na Krzyżu, naznaczoną modlitwą, jako jedno żarliwe błaganie Boga o życie wobec mocy śmierci. Jeśli List do Hebrajczyków uznaje całą Mękę Jezusa jako walkę, na modlitwie, z Bogiem Ojcem i jednocześnie z naturą ludzką, to poprzez nią objawia w nowy sposób teologiczną głębię modlitwy w Ogrodzie Oliwnym. W tym wołaniu i błaganiu urzeczywistnia się Najwyższe Kapłaństwo Jezusa. Właśnie poprzez to wołanie, płacz i modlitwę Jezus wypełnia to, co przynależy do Najwyższego Kapłana: wznosi on ku Bogu udrękę istoty ludzkiej. Przedstawia człowieka Bogu.

Modlitwa

Z Psalmem 88

Panie, mój Boże, za dnia wołam, nocą się żalę przed Tobą. Niech dojdzie do Ciebie moja modlitwa, nakłoń swego ucha na moje wołanie!

Cisza
Pieśń : Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny
Słowo Boże

Mateusz 26

Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił». Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!» I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty». Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe.

Rozważanie

Kardynał Ratzinger

Wezwanie do czuwania pojawiło się już w tle nauczania w Jerozolimie a teraz pojawia się tutaj jako nagląca konieczność. Jednakże, pozostając w ścisłym związku właśnie z tą godziną, wezwanie to odsyła nas już teraz do przyszłej historii chrześcijaństwa. Senność uczniów będzie na przestrzeni wieków sprzyjającą okazją dla potęg zła. Ta senność jest ospałością, odrętwieniem duszy, której nie wzrusza ani moc zła w świecie, ani cała niesprawiedliwość ani całe cierpienie niszczące ziemię. Chodzi o pewną niewrażliwość, która woli nie zauważać tego wszystkiego; uspokaja się mówiąc sobie, że tak naprawdę to wszystko nie jest takie straszne, a to dlatego, by móc dalej weselić się życiem w samozadowoleniu. Lecz ta niewrażliwość duszy, ten brak czuwania, gotowości, zarówno wobec bardzo bliskiej obecności Boga jak i w obliczu zagrażającej potęgi zła, udziela Złemu pewnej władzy nad światem. W obecności zaspanych i mało gotowych do działania uczniów, Pan mówi: « Smutna jest moja dusza aż do śmierci. »

Modlitwa

Z Psalmem 88

Oddaliłeś ode mnie moich znajomych, uczyniłeś mnie dla nich ohydnym, jestem zamknięty, bez wyjścia. Moje oko słabnie od nieszczęścia, codziennie wołam do Ciebie, Panie, do Ciebie ręce wyciągam.

Cisza
Pieśń : Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny
Słowo Boże

Łukasz 22

« (Jezus) oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: „Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!” Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię.

Rozważanie

Kardynał Ratzinger

Łukasz mówi, że Jezus modli się na kolanach. Taką postawą na modlitwie umiejscawia on tę nocną walkę Jezusa w kontekście historii modlitwy chrześcijańskiej: Szczepan podczas kamienowania, zgina kolana i modli się; Piotr klęka przed wskrzeszeniem Tabity; Paweł upada na kolana przed rozstaniem się ze starszymi w Efezie, oraz innym razem, gdy uczniowie proszą go, by nie wracał do Jerozolimy. W nawiązaniu do tego (jakiś autor z dziedziny duchowości) zauważa: « Oni wszyscy, w obliczu śmierci, modlą się na kolanach; męczeństwo może być przyjęte tylko dzięki modlitwie. Jezus jest wzorem męczenników ».

Modlitwa

Z Psalmem 88

Ja zaś, o Panie, wołam do Ciebie i rano modlitwa moja niech do Ciebie dotrze. Czemu odrzucasz mię, Panie, ukrywasz oblicze swoje przede mną?

Cisza
Pieśń : Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny
Pieśń : Tantum Ergo (Przed tak Wielkim Sakramentem)
Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
Akt uwielbienia Najświętszego Sakramentu
Niech będzie Bóg uwielbiony. /2x/

Niech będzie uwielbione święte Imię Jego. /2x/

Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. /2x/

Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe. /2x/

Niech będzie uwielbione Najświętsze serce Jezusowe. /2x/

Niech będzie uwielbiona Najdroższa Krew Jezusowa. /2x/

Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. /2x/

Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel. /2x/

Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja. /2x/

Niech będzie pochwalone Jej święte i Niepokalane Poczęcie. /2x/

Niech będzie pochwalone Jej chwalebne Wniebowzięcie. /2x/

Niech będzie pochwalone Imię Maryi, Dziewicy i Matki. /2x/

Niech będzie pochwalony święty Józef, Jej przeczysty Oblubieniec. /2x/

Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i swoich Świętych. /2x/

Salve Regina

Start typing and press Enter to search