Godzina Święta, czwartek 1 listopada 2018 r.

Godzina Święta, Czwartek 1 listopada 2018, Uroczystość Wszystkich Świętych

W hołdzie dla świętego Pawła VI, z okazji niedawnej jego kanonizacji oraz 40 rocznicy powrotu do domu Ojca (1978)

Słowo Boże

Ewangelia wg św. Marka 14

A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: «Usiądźcie tutaj, Ja tymczasem będę się modlił». Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć, i odczuwać trwogę. I rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie!» I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby – jeśli to możliwe – ominęła Go ta godzina. I mówił: «Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie! Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty [niech się stanie]!» Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra: «Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe».

Rozważanie

Paweł VI, Pielgrzymka do Jerozolimy, styczeń 1964

Teraz nasze umysły powinny się obudzić, nasze sumienia powinny zostać oświecone a wszystkie siły naszej duszy powinny wzmocnić się w rozświetlającym spojrzeniu Chrystusa. Uświadommy sobie teraz, ze szczerym bólem, wszystkie nasze grzechy, uświadommy sobie grzechy naszych ojców, osób z przeszłej historii, uświadommy sobie grzechy naszej epoki, grzechy świata, w którym żyjemy. I aby nasz ból nie był ani tchórzliwy, ani zuchwały, lecz pokorny, aby nie był rozpaczliwy, ale ufny, aby nie był, bierny lecz modlitewny, musi zjednoczyć się z bólem Jezusa Chrystusa Naszego Pana, cierpliwego aż do śmierci i posłusznego aż po krzyż, i wspominając Go ze wzruszeniem, wzywajmy Jego miłosierdzia, które nas zbawia.

Modlitwa

Panie, dziękujemy Ci za Pawła VI, niedawno kanonizowanego, który wstawia się za nami i za Kościół naszych czasów. Dziękujemy Ci za jego wytrwałość w doświadczeniach, za jego ogromną miłość do Kościoła w czasie jego rozwoju, czasem bolesnego, po Soborze. Bądź błogosławiony za wszystkie Twe dary, Panie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Słowo Boże

Ewangelia wg św. Jana 19

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Rozważanie

Paweł VI, Encyklika Christi Matri, 1966

Kościół w niepewnych i pełnych zamętu czasach przyzwyczajony jest się uciekać do Maryi, swej Matki. Zatem zwracamy się ku Niej. Ku Niej kierujemy naszą myśl oraz myśl wszystkich chrześcijan. Ponieważ, zgodnie ze słowami świętego Ireneusza, „stała się przyczyną zbawienia dla siebie i całego rodzaju ludzkiego”. Nic nie wydaje się odpowiedniejsze i bardziej wartościowe niż wznieść modlitwy całej rodziny chrześcijańskiej do Matki Bożej, wzywanej jako „Królowej Pokoju”, aby wśród tak wielkiej nędzy zlewała obfitość darów macierzyńskiej dobroci […] Jako że litość Boża wzrasta gdy zło staje się poważniejsze, Naszym najgorętszym pragnieniem jest by jeszcze żarliwiej wzywać Maryi naszej Matki, jak już o tym wspominaliśmy, przez pobożną praktykę modlitwy Różańcowej. To forma modlitwy bardzo miłej Matce Pana i bardzo skutecznej w pozyskiwaniu darów nieba.

Modlitwa

Panie, wraz ze świętym Pawłem VI zwracamy się do Ciebie przez wstawiennictwo Twej Świętej Matki. Dziękujemy Ci za tytuł „Matki Kościoła”, który Święty Papież zechciał jej nadać w czasie Soboru. Bądź błogosławiony za to, że podarowałeś Swą Matkę wszystkim ludziom na Ziemi, Ty, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Słowo Boże

Ewangelia wg św. Marka 15

O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: «Eloi, Eloi, lema sabachthani», to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: «Patrz, woła Eliasza». Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić, mówiąc: «Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć [z krzyża]». Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: «Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym».

Rozważanie

Paweł VI, Pielgrzymka do Jerozolimy, styczeń 1964

Tam, gdzie Ty, o Panie Jezu, jedyny niewinny, byłeś oskarżony; jedyny sprawiedliwy, byłeś osądzony; jedyny święty, byłeś skazany; Ty, Syn człowieczy, byłeś torturowany, ukrzyżowany i zabity; Ty, Syn Boży, byłeś wyszydzany, przeciw Tobie rzucano bluźnierstwa, zapierano się Ciebie; Ty, światłość, doświadczyłeś ciemności; Ty, król, zostałeś wywyższony na krzyżu; Ty, życie, poniosłeś śmierć, a Ty umarły, zmartwychwstałeś do życia. Tutaj, o Panie Jezu, Twoja męka była darem, przewidzianym, przyjętym, chcianym, była ofiarą: Ty byłeś żertwą ofiarną, Ty byłeś kapłanem. Tutaj, Twoja śmierć była wyrażeniem, była miarą grzechu ludzkiego, była całopalną ofiarą największego heroizmu, była zapłatą złożoną sprawiedliwości Bożej, była dowodem najwyższej miłości. Tutaj walkę stoczyło życie i śmierć, tutaj odniosłeś zwycięstwo, o Chryste, umarły za nas i zmartwychwstały dla nas. Oto my, o Panie Jezu, przybyliśmy tak jak winowajcy powracają na miejsce ich upadku. Przybyliśmy jak ten, który szedł za Tobą, ale który także Cię zdradził; tyle razy byliśmy wierni, niewierni. Przybyliśmy aby wyznać tajemniczy związek między naszymi grzechami i Twoją męką, naszym dziełem, Twoim dziełem. Przybyliśmy aby uderzyć się w pierś, aby prosić Cię o wybaczenie, aby wzywać Twego miłosierdzia.

Modlitwa

Panie, składamy Ci dzięki, ponieważ żarliwe i wytrwałe modlitwy wyrażone niegdyś przez świętego Pawła VI, rozlewają się teraz, po wyniesieniu go do chwały ołtarzy, w nowym wymiarze, jak wierzymy, nieskończenie szerszym. Chwała Tobie, Panie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Cisza

Akt uwielbienia Najświętszego Sakramentu

Niech będzie Bóg uwielbiony. /2x/

Niech będzie uwielbione święte Imię Jego. /2x/

Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. /2x/

Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe. /2x/

Niech będzie uwielbione Najświętsze serce Jezusowe. /2x/

Niech będzie uwielbiona Najdroższa Krew Jezusowa. /2x/

Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. /2x/

Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel. /2x/

Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja. /2x/

Niech będzie pochwalone Jej święte i Niepokalane Poczęcie. /2x/

Niech będzie pochwalone Jej chwalebne Wniebowzięcie. /2x/

Niech będzie pochwalone Imię Maryi, Dziewicy i Matki. /2x/

Niech będzie pochwalony święty Józef, Jej przeczysty Oblubieniec. /2x/

Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i swoich Świętych. /2x/

Salve Regina

Start typing and press Enter to search