regulamin
regulamin

REGULAMIN  FORUM MŁODYCH
LASKI 5-9 lipca 2023
(zwanym dalej FORUM)

 1. Wszyscy Uczestnicy, przebywający na terenie FORUM, mają obowiązek noszenia identyfikatora w widocznym miejscu. 
 2. Uczestnicy FORUM mogą przebywać tylko w miejscach wyznaczonych przez organizatora.
 3. Osoby niepełnoletnie,  poniżej 16 roku życia, muszą przebywać pod opieką osób dorosłych – opiekunów.
 4. Osoby przebywające na terenie FORUM mają obowiązek stosowania się do zaleceń organizatora, pracowników ochrony oraz wolontariuszy wykonujących zadania informacyjno-porządkowe, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku. 
 5. Osoby uczestniczące w FORUM obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu, na terenie którego odbywa się FORUM, a także podporządkowywać się poleceniom oznakowanych członków służby informacyjnej i służby porządkowej organizatora. 
 6. Na terenie FORUM zabrania się palenia papierosów oraz spożywania napojów alkoholowych i oraz  środków odurzających i substancji psychotropowych.
 7. Na teren FORUM zabrania się wnoszenia broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, innych napojów w opakowaniach metalowych i szklanych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. 
 8. Organizator może utrwalać przebieg FORUM, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniać zgromadzone w ten sposób materiały odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem wypadkach. 
 9. Służby porządkowe organizatora FORUM – pracownicy ochrony, posiadający odpowiednie identyfikatory mają prawo:
  a.
  legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  b. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w szczególności w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 3 regulaminu. 
 10. Na teren FORUM nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w punkcie 7 regulaminu, odmawiające poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 9 a-b regulaminu oraz osoby, które w ocenie organizatora nie mogą brać udziału w tego rodzaju spotkaniu młodych. 
 11. Z terenu Forum będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem. 
 12. Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia będą ujmowane w celu przekazania Policji 
 13. Wszelkich informacji, a w szczególności dotyczących wyjść z obiektu, punktu medycznego, toalet, itp. udziela służba informacyjno-porządkowa organizatora. 
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez dozoru właściciela. 
 15. Uwaga! Zabrania się pozostawiania w jakimkolwiek miejscu na terenie FORUM bagażu osobistego (np. plecak, torebka, worek, reklamówka itp.) bez bezpośredniej obecności przy nim jego właściciela. 
 16. O wszelkich sytuacjach budzących niepokój uczestnika FORUM należy poinformować organizatora i jego służby informacyjno-porządkowe.

Start typing and press Enter to search